Напълно нормално е, без значение дали притежавате малък или среден бизнес да искате да го развивате още по – успешно. Нормално е и да ви се наложи да поискате бизнес кредит, за да реализирате разширение, да купите имот, или да покриете някоя неотложна нужда.

Така или иначе, ако ви се наложи да потърсите заем от някоя банкова институция, за да подпомогнете бизнеса си трябва да знаете,че кредитите отпускани на фирми са основно два вида – корпоративни и кредити за малкия и среден бизнес. Дали влизате в графата на корпоративните клиенти или имате право да теглите фирмен кредит ще определят банковите институции към които се обърнете за кредит, които най – вероятно ще се ориентират според годишния ви оборот.

Кредитите, които можете да поискате условно се разделят в няколко категории:

1. Бизнес кредит според предназначението му: инвестиционен кредит, кредит за оборотни средства и смесени кредити.

Инвестиционен кредит се отпуска най – често за закупуване на недвижим имот, моторни превозни средства, дълготрайни активи като машини, съоръжения, ноу – хау, закупуване на акции и дялове, покупка на земеделски земи и други.

Кредит за оборотни средства – този вид бизнес кредити се отпускат за покупка на суровини, материали, стоки и други краткросрочни активи, покриване на текущи разходи, авансов кредит, овърдрафт за покриване на ликвидни затруднения и други.

Смесени кредити.

2. Бизнес кредит според срока на заема.

Както и при всички видове кредити и тук заемите могат да бъдат краткосрочни ( от 3 месеца до 1 година ), средносрочни ( от 1 до 3 години ) и дългосрочни ( с период на погасяване над 3 години ).

3. Бизнес кредит според вида на обезпечението.

Обезпечението по заема зависи както от неговата стойност, така и от периода, пред който ще се погасява и то може да бъде ипотека върху недвижим имот, залог на движимо имущество, залог на оборотни средства, залог на държавни ценни книжа и други.